CLB

Aanpak

Wij werken samen met het samen met het Vrij CLB Westhoek, vestiging Ieper.

Een CLB kan helpen bij vragen over:

Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, rekenen, leren ...

  • De onderwijsloopbaan: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten ...
  • Psychisch en sociaal functioneren: depressieve gevoelens, stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, een moeilijke thuissituatie ...
  • Preventieve gezondheidszorg: gezondheidsproblemen, inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht ...
  • Ouders, leerlingen, leraren en directies kunnen er gratis terecht bij een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers ...

Het CLB werkt vraaggestuurd: op vraag van de leerling, ouders of van de school. Als leerling of ouder kan je altijd zelf om begeleiding vragen. Als de school het nodig vindt om een leerling door te verwijzen naar het CLB, zal ze dit eerst bespreken met de leerling en zijn ouders.

Als leerling of ouder kan je in 2 situaties de begeleiding van een centrum niet weigeren:

  • Bij problematische afwezigheden
  • Deelname aan een systematisch contact (voorheen het medisch onderzoek)
CLB helpt

Verhuist het CLB-dossier als mijn kind van school verandert?

Het CLB moet het dossier doorgeven aan het CLB van de nieuwe school.

Jij als ouder kan je daartegen verzetten, of de leerling als die in staat is zelf redelijk te oordelen over het eigen belang (richtleeftijd 12 jaar). Doe dat binnen de 10 dagen na de officiële mededeling van de overdracht.

Deze gegevens gaan in elk geval naar het nieuwe CLB, of je dit als ouder of leerling nu wil of niet:

Identificatiegegevens: naam, adres, geboortedatum ...
Gegevens van de systematische contacten (voorheen de medische onderzoeken)
Gegevens over de begeleiding bij problematische afwezigheden
Je kan je als ouder ook niet verzetten tegen de overdracht van het verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs en/of het gemotiveerd verslag.

Interesse in één van onze scholen ?
Interesse in één van onze scholen ?

Interesse in één van onze scholen ?

We wensen je kind een boeiende schooltijd toe!

Interesse?